wordpress counter

Ајде на кафе!

::wintertwined:: (Flickr)

Култу­рата на пиење кафе е долго при­сутна во евро­пската и аме­ри­кан­ската тра­ди­ција. Со намера велиме култура на пиење, затоа што пие­њето кафе е настан кој со себе носи соци­ја­лна димен­зија. Кај нас кафето е оми­ле­ниот напи­ток и полека но сигурно и’ го одзема при­ма­тот на жолтата ракија. Се пие во секоја при­лика: со при­ја­тели, со колеги, со род­нини и соседи кога ќе дој­дат на гости, со поу­ба­вата поло­вина, на факу­лтет, кога ќе кид­неме од часови, на соста­ноци, после ноќ со многу алко­хол, нау­тро со цигара… спи­со­кот е речиси бес­краен. Оми­ле­ната рече­ница која ја слу­шаме и изго­ва­раме барем еднаш во денот е: „Ајде на кафе!“. Нема ништо поу­баво од шолја кафе со при­ја­те­лите на некоја од тера­сите на број­ните кафу­лиња, додека сон­цето нежно ве гали по образите.

Но, она што го прави кафето толку при­влечно, покрај дру­же­њето што ни го пода­рува, е и голе­миот број вку­сови и видови што ги нуди. Буква­лно и најпре­би­рли­вите може да нај­дат кафе кое ќе одго­вори на нив­ните кри­те­ри­уми. Спи­со­кот што следи не пре­тен­дира да ги опфати сите вку­сови на кафето затоа што тоа е нево­мо­жно во ваков тип на текст, туку повеќе е обид да ви ги прет­стави некои од вку­со­вите, од кои пове­ќето кај нас ги нема и кои ќе ги нај­дете само ако зами­нете надвор од нашите гра­ници. А, за тоа каде и какво кафе можете да се напи­ете во Ско­пје во некоја наредна прилика.

Сега ве пре­пу­штаме на маги­јата на вку­со­вите. Дозво­лено е самите да си зами­слите каде и со кого ќе го пиете кафето:

МИРИЗЛИВО КАФЕ — иако зна­еме дека секое кафе додека го вариме мириса убаво и ја испо­лнува куј­ната со совр­шена сми­ре­ност, посто­јат и така­на­ре­чени мири­зливи кафиња кои можат да бидат зачи­нети и со меки мири­сни ноти кои пот­се­ту­ваат на мирис на цве­тови. Такви кафиња се Organic Blend и Mocha Sidamo.

ИНТЕНЗИВНО КАФЕ — овие кафиња имаат богат вкус и за нив често се вели дека се јаки кафиња. Не поради тоа што имаат многу кофеин во нив, туку поради при­су­твото на силна дла­бо­чина на вку­сот. На при­мер French Continental Blend е одли­чен начин да се заврши руче­кот во недела попладне во дру­штво на поши­ро­кото семејство.

ЗАЧИНЕТО КАФЕ — аро­ма­тични кафиња со егзо­тични нијанси на цимет, бибер или каран­фи­лче. Воо­би­ча­ено доа­ѓаат од Далеч­ниот Исток или Индија. Ако сакате средно темно печено кафе, тогаш Monsooned Malabar e вистин­скиот избор.

ЧОКОЛАДНО КАФЕ — мазно и аро­ма­тично кафе, кое откако ќе го голт­нете остава нежна трага од ванила. Ова кафе е малку, речиси неза­бе­ле­жи­те­лно горко, со што пот­се­тува на вку­сот на тем­ното чоко­ладо. Нај­у­баво е да се пие не многу доцна, вед­наш по убава дома­шна вечера.

ОВОШНО КАФЕ — нежно слад­ни­кав вкус со ово­шни нијанси. Експер­тите се пофа­лија дека досега откриле ноти на зелено јабо­лко, цитрон и шум­ски пло­дови. Овој тип на кафе е осве­жу­вачки и полн со живост.

СЛАТКО КАФЕ — некои кафиња се слатки, но тоа нема ника­ква врска со дода­ва­њето шеќер во нив. Ста­нува збор за меко и не многу јако кафе кое во себе носи алу­зија на кара­мела или овошје. Коста­ри­кан­ското кафе La Laguna е тоа што ќе ве одведе на про­шетка по аме­ри­кан­ските полиња со кафе.

СВИЛЕНО КАФЕ — ова кафе има чоко­ладни, слатки или зачи­нети нијанси. Остава мек вкус во устата и може да се пие во било кој дел од денот.

Кое кафе и да го одбе­рете, сигурни сме дека ќе ужи­вате во маги­јата на мири­сот и вку­сот. Ако при­тоа се дру­жите со вашите бли­ски луѓе, а кафето го прави врвен шан­кер, вие веќе се шетате по широ­ките ход­ници на задо­во­лството.

Related Posts with Thumbnails
Коментирај

Spam Protection by WP-SpamFree

MILK

©2009-2015. Сите права се задржани.  |  „Гурман“ е регистрирана трговска марка.

Материјалите и содржините објавени на порталот се во интелектуална сопственост на издавачот и смеат да се користат само за лични, некомерцијални потреби.
Забрането е копирање, преземање, менување, адаптација или било какво друго користење на содржините без претходно писмено одобрување од сопственикот на правата.

Останато во ПИЈАЛАЦИ